Opis projektu

Projekt pn.: System natrysku metalicznego powierzchni ograniczający transmisję wirusów, w tym koronawirusów. współfinansowany ze środków EFRR w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 w ramach Osi Priorytetowej III: : Konkurencyjność MŚP Działanie: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, nr Umowy o dofinansowanie UDA-RPSL.03.02.00-24-0419/20-00


Cel główny projektu

Celem projektu jest utrzymanie i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez: - wdrożenie innowacji produktowej i procesowej: innowacji stosowanych w skali świata, do 3 lat; - wdrożenie innowacji nietechnologicznych (organizacyjnej i marketingowej); utrzymanie 4 miejsc oraz utworzenie 1 nowego miejsca pracy.


Planowane efekty

Podniesienie konkurencyjność firmy wnioskodawcy poprzez wdrożenie innowacji nie stosowanej dotychczas, z wykorzystaniem technologii natryskiwania cieplnego powłok metalicznych i kompozytowy metodą „Cold S,ograniczającej transmisję wirusów,w tym koronawirusów, dzięki zastosowaniu powłok z surowców metalicznych składających się z miedzi i/lub srebra, cynku lub ich związków o specjalnej kompozycji substancji czynnych celem nadania elementom eksploatowanym w przestrzeni publicznej pożądanych właściwości wirusobójczych i bakteriobójczych w celu ich powszechnego zastosowania. Uzupełnieniem innowacji technologicznej (procesowej i produktowej) jest również wprowadzenie innowacji nietechnologiczej – organizacyjnej.

Okres realizacji

od 01.08.2020 do 10.09.2021 r.

Dofinansowanie i wartość projektu

Kwota projektu ogółem: 368 731,85 PLN

Kwota dofinansowania: 267 929,99 PLN